Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

8. december 2021

Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap

Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede?

På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og 21. århundrede, – på trods af menneskerettigheder samt særegne rettigheder for mennesker med handicap (handicap-konventionen), – og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, peger flere undersøgelser på, at der kan være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.

Derfor er der løbende behov for at få beskrevet, belyst og reflekteret, hvordan det står til med (den demokratiske) deltagelse i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger.

Med dette temanummer af Social Kritik om ”Deltagelse i hverdagslivet – for mennesker med handicap” opfordres alle med viden, erfaringer og interesse for feltet ”mennesker med handicap” til at fremsende abstracts med ideer til artikler, der kan belyse temaet.

Ideer til artikler, der kan behandle og belyse temaet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer, er velkomne.

Artiklerne kan eksempelvis omhandle:

  • Hvad betyder aktuelle politiske målsætninger og lovgivning for hverdagslivet for mennesker med handicaps?
  • Hvilket in- og eksklusionsmekanismer kan identificeres og hvordan udspiller de sig i hverdagslivet for mennesker med handicaps?
  • Hvilke hverdagslivsbarrierer og -muligheder oplever mennesker med handicaps og på hvilke måder inddrages mennesker med handicaps i udvikling og forandringer af forholdene på handicapområdet?
  • Hvordan ser hverdagslivet ud for mennesker med handicaps set i forhold til bolig, hjem, arbejde, dagtilbud, skole eller fritid?   
  • Hvad sker der nå mennesker med handicaps møder velfærdsmedarbejdere? 
  • Hvilken rolle spiller handicapforskningen eller handicaporganisationer i arbejdet for hverdagslivet for mennesker handicap?
  • Hvordan øger vi mulighederne for deltagelse i forskning for mennesker med handicap?

Temanummeret opererer med følgende proces og deadlines:

Deadline for indsendelse af abstracts (max. ½ side): 1. februar 2022

Feed back med opfordring til at skrive artikler: omkring 1. marts

Deadline for færdige artikler: 1. maj

Peer-review proces

Deadline for reviderede artikler: 1. august

Temanummeret udkommer: medio september

Et abstract rummer følgende: arbejdstitel, tilgang og vinkel på emnet, artiklens ærinde/interesse, artiklens ide i korte formuleringer eller teser, lidt om hvad artiklen bygger på (fx faglige erfaringer, interviews og observationer, empirisk undersøgelse, speciale eller afhandling, andre fremstillingsformer etc.)

Den færdige artikel må maksimalt være på 24.000 anslag alt incl. (mellemrum, litteraturliste mv.)

Abstracts sendes til: Gitte Lyng Rasmussen glr@kp.dk

På gæsteredaktionens vegne

Kim Rasmussen (RUC)
Anthon Sand Jørgensen (VIA)
Gitte Lyng Rasmussen (KP)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call