I FÆLLESSKABETS SPRÆKKER

Call for lyrik, skønlitteratur og visuelle bidrag

31. oktober 2023

Til april udkommer Social Kritik med temanummer ’I fællesskabets sprækker’ ved gæsteredaktører Pia Ringø og Mia Arp Fellow.

Fællesskab betragtes som et selvfølgeligt gode og ideal i moderne samfund, alligevel oplever en voksende gruppe at de er udenfor fællesskabet. Gennem eksemplariske nedslag i socialt arbejde tager temanummeret temperaturen på fællesskabets former og sprækker i nutidens differentierede og individualiserede samfund.

Artiklerne er på plads, men til temanummeret kalder vi på supplementer og alternative indslag:
Digte, noveller, billedkunst, eller andet der kan illustrere eller udfordre temaet ’fællesskab’.

Forslag og bud sendes inden den 15.1 2024
til: mette@socialkritik.dk

Vis mere ↓
Læs hele...

Åbent call for papers:
Noget på hjerte

 

3. marts 2023

Ej den er nok for mærkelig… Det er ærgerligt jeg aldrig når at skrive lige den… Jeg gad egentlig godt fortælle at… Man burde få taget den diskussion en dag… Der er ingen der rigtig ved det så man burde belyse det…

Vi tror at der ligger rigtig mange lidt skæve, spændende, vigtige, vedrørende artikler derude hos jer, i skufferne, i en mappe på pc’en, i tankerne. Artikler der ikke rigtig bliver til noget måske pga. af tidspres, måske fordi andet hele tiden stiller sig foran i køen, måske fordi det måske mere er et digt eller et essay end det er en artikel. Artikler som burde blive til noget. Vi opfordrer derfor til at sende dem ind til vores åbne call for papers der skal udkomme til december. Se det som en julegave til dig selv – til os.

Social Kritik kalder således på artikler der har noget på hjerte indenfor det sociale, pædagogiske og/eller det socialpolitiske felt, men som måske ikke rigtig har passet ind, indtil nu.

Så:

 • Er du en uerfaren forfatter med en god ide, så send den ind.
 • Er I en personalegruppe der mener det kunne være vigtigt at formidle jeres erfaringer med et bestemt projekt, en bestemt tilgang, men ikke ved hvordan I skal gribe det an, så send jeres tanker ind.
 • Er du erfaren forfatter/forsker/praktiker med for lidt tid men en artikel-idé i skuffen der aldrig rigtig bliver realiseret fordi den måske er for underlig eller ikke umiddelbart passer ind i et tema til et tidsskrift, så er det nu den skal af sted.
 • Har du et ønske om en artikel du godt gad læse, som ikke er blevet skrevet så send dit ønske, måske vi kan finde en forfatter.

Redaktionen modtager manuskripter, der diskuterer pædagogiske, sociale og/eller socialpolitiske emner både teoretisk, empirisk og praktisk. Og vi vil gerne også opfordre til internationale perspektiver for et større udsyn.

Formen på bidrag:

Selve artiklen skal lande på maksimalt 24.000 anslag inklusiv alt (mellemrum, litteraturliste, the works).

Frist for kort abstract: 15. maj 2023.
Fristen for at indsende fuldtekst artikel er: 15. september 2023.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til: mette@socialkritik.dk

Skrivevejledning findes her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning

Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

 

11. september 2022

Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling.

Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland - herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode læringsprocesser og samarbejder med praksisfeltet, hvor der for eksempel arbejdes tæt sammen med lokalsamfund og med brugere af sociale tilbud. En foretrukken metastruktur for artiklerne er: en tydelig problemstilling, korte metodiske beskrivelser, analyse/diskussion og dernæst et eller flere perspektiverende spørgsmål: ”hvordan kommer vi videre herfra?”, ”hvad er den efterfølgende bevægelse?”, ”hvad lærer vi af dette?” m.v. Artiklerne skal i denne forbindelse diskutere perspektiver der ’rækker ud over Grønland’, for dermed at kunne bidrage til debat om bredere samfundsmæssige problematikker.

Formen på bidragene:

Originale artikler (24.000 anslag), som efter forfatterens ønske sendes i peer-review
Kommentarer (16.000 anslag)
Skrivevejledning findes på Social Kritiks hjemmeside her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning
Gæsteredaktionen består af Steven Arnfjord, lektor og leder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd og John Andersen, professor, Center for Arktiske Studier på RUC

Vigtige datoer:

 1. oktober, 2022, deadline for abstrakt på 250 ord sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk 4. november, 2022, tilbagemelding på abstract
  December 2022: forfatterseminar
 2. januar, 2023, deadline for bidrag sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk
 3. april, 2023, tilbagemelding på bidrag
 4. juni, 2023, absolut deadline
  September, 2023, udgivelse af temanummer

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers: Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN

 

12. februar 2022

Call: Tema om BØRN

I denne tid, hvor Covid-19 pandemien er ved at miste sit greb om os alle, er det værd at se på det samfund vi havde og skal have igen. Børn har haft en særlig position. De små børn var først hjemme med forældre, som skulle passe dem, så kom de i renskurede institutioner og blev mindre syge, og endte så med at komme i institutioner, hvor rengøringsniveauet var faldet til det normale for atter at blive forkølede og nu også corona-ramte. For skolebørnene var der skole, hjemsendelse, selvpasning via skærmen. Eller guddommelige spil, snapchat med veninderne, og uendelige billeder på TikTok og Instagram. De unge skulle både være på uddannelsen, være hjemme og være på Zoom, hvor underviserne kedede sig med fem billeder og 25 sorte huller med og uden lyd. Eksaminerne blev næsten opretholdt, og det faglige niveau for alle forblev u-undersøgt. I dag lader alle som om, at der ikke er mistet noget undervejs – så kan vi spare et års uddannelse?

Organiseringen af arbejdet har været hierarkisk og centralt styret. Statslige sundhedsmyndigheder bombarderede med retningslinjer for god adfærd. Test af private firmaer til en rigtig god betaling var almindeligt. Der var tvangshjemsendelse af børn og forældre. Kommuner skulle sikre sundheden, og især undgå at de gamle gik til. Pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og akademiske uddannede prøvede på bedste vis at tage sig af børn og unge. Var det godt nok? Børn og unges liv før og især under Covid-19 viser meget enkelt, at mange spiller en rolle. Dem selv, forældre, søskende, det sted de bor, de daginstitutioner de kommer i og de pædagoger som møder dem der. Skolens lærere og ledelse, ungdomsuddannelserne og de isolerede efterskoler samt de videregående uddannelser, hvor intet er som før – eller er det?

Dette temanummer kan godt handle om Covid-19, men det er børns situation i resten af 2022 og frem, som er temaet. Det kan handle om børn, unge, forældre, familie, venner og bekendte som møder børn. Om medarbejdere i kommunen, i daginstitutionen, i skolen men også på sygehuset, i fængslet, på bostedet og ikke mindst lovgivning. Hvornår og hvordan sikres børn et udviklende liv, og er det godt nok det der foregår? Hvor frie er børn egentlig, og hvad kan de selv bestemme – er det en illusion eller er friheden til at være på skærm om natten den sikre frihed?

Hvad kan vi som samfund, hvad skal vi som samfund, og hvem har ansvar for børn i dette samfund? Det er de overordnede spørgsmål. Artikler kan fx handle om:

 • Er vejledninger og kampagner om sundhed godt for et barn eller/og belastende for en familie? For små? For store?
 • Når de sociale myndigheder for sent eller for tidligt ud til de sårbare og udsatte børn og unge?
 • Lever pædagoger, lærere, socialrådgivere o.l. op til deres ansvar for at skabe et godt børneliv – og hvad kan det begrundes med?
 • Hvor opdelt skal børns verden være – hvor mange siloer i staten, i kommunen og i det private skal børn kunne rumme? Er det godt nok eller skal noget forandres?
 • Er sociale medier i det digitale univers frugtbare for børn og unge – hvornår og hvornår ikke?
 • Efter Covid19 pandemien, skylder samfundet så børn og unge noget? og hvad skal det så være?

Fristen for at indsende artikler (maksimum 24.000 anslag inkl. mellemrum) er 15. august 2022.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til:

Frank Ebsen (freb@kp.dk) og Mette Bladt (mette@socialkritik.dk)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

 

8. december 2021

Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap

Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede?

På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og 21. århundrede, - på trods af menneskerettigheder samt særegne rettigheder for mennesker med handicap (handicap-konventionen), - og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, peger flere undersøgelser på, at der kan være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.

Derfor er der løbende behov for at få beskrevet, belyst og reflekteret, hvordan det står til med (den demokratiske) deltagelse i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger.

Med dette temanummer af Social Kritik om ”Deltagelse i hverdagslivet – for mennesker med handicap” opfordres alle med viden, erfaringer og interesse for feltet ”mennesker med handicap” til at fremsende abstracts med ideer til artikler, der kan belyse temaet.

Ideer til artikler, der kan behandle og belyse temaet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer, er velkomne.

Artiklerne kan eksempelvis omhandle:

 • Hvad betyder aktuelle politiske målsætninger og lovgivning for hverdagslivet for mennesker med handicaps?
 • Hvilket in- og eksklusionsmekanismer kan identificeres og hvordan udspiller de sig i hverdagslivet for mennesker med handicaps?
 • Hvilke hverdagslivsbarrierer og -muligheder oplever mennesker med handicaps og på hvilke måder inddrages mennesker med handicaps i udvikling og forandringer af forholdene på handicapområdet?
 • Hvordan ser hverdagslivet ud for mennesker med handicaps set i forhold til bolig, hjem, arbejde, dagtilbud, skole eller fritid?   
 • Hvad sker der nå mennesker med handicaps møder velfærdsmedarbejdere? 
 • Hvilken rolle spiller handicapforskningen eller handicaporganisationer i arbejdet for hverdagslivet for mennesker handicap?
 • Hvordan øger vi mulighederne for deltagelse i forskning for mennesker med handicap?

Temanummeret opererer med følgende proces og deadlines:

Deadline for indsendelse af abstracts (max. ½ side): 1. februar 2022

Feed back med opfordring til at skrive artikler: omkring 1. marts

Deadline for færdige artikler: 1. maj

Peer-review proces

Deadline for reviderede artikler: 1. august

Temanummeret udkommer: medio september

Et abstract rummer følgende: arbejdstitel, tilgang og vinkel på emnet, artiklens ærinde/interesse, artiklens ide i korte formuleringer eller teser, lidt om hvad artiklen bygger på (fx faglige erfaringer, interviews og observationer, empirisk undersøgelse, speciale eller afhandling, andre fremstillingsformer etc.)

Den færdige artikel må maksimalt være på 24.000 anslag alt incl. (mellemrum, litteraturliste mv.)

Abstracts sendes til: Gitte Lyng Rasmussen glr@kp.dk

På gæsteredaktionens vegne

Kim Rasmussen (RUC)
Anthon Sand Jørgensen (VIA)
Gitte Lyng Rasmussen (KP)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Call for papers:
UDSATTE LIV

 

22. oktober 2021

Call: Temanummer om UDSATHED

Social Kritik vil gerne invitere bidrag der sætter fokus på udsatte liv:
Hvordan opstår udsathed i samspillet mellem bl.a. politik, økonomi, styring, historik - og hvordan udfoldes udsathed i det levede liv for de personer og grupper der rammes af udsathed.

Vi er optaget af forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levekår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig. Men det handler også om det sociale arbejde som retter sig imod udsatte grupper eller som kæmper for social retfærdighed og de dilemmaer der er involveret i frivillig, privat og offentligt hjælp, støtte, mobilisering og modstand. Og det handler også om strukturelle vilkår, politik og regulering både nationalt og globalt.

Vi er interesserede i bidrag der tematiserer udsathed i bred forstand og på den måde er dette et ”open call” om udsathed.

Vi vil gerne invitere til bidrag der belyser nye former for udsathed eller kaster nyt lys på velkendte former for udsathed. Vi vil gerne modtage manuskripter der diskuterer udsathed både teoretisk, begrebsligt og empirisk. Internationale udviklinger har betydning for den danske velfærdsstat, og derfor vil vi også gerne opfordre til internationale perspektiver på udsathed, social uretfærdighed og kampen for social retfærdighed, og hvad det betyder for den danske kontekst.

Fristen for at indsende artikler (maksimum 24.000 anslag inkl. mellemrum) er 15. januar 2022.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til:
Mette Bladt, ansvarshavende redaktør og lektor, Københavns professionshøjskole, mette@socialkritik.dk
eller
Merete Monrad, lektor Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, monrad@socsci.aau.dk

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...